Promees

REACH tanácsadás és ügyintézés

A REACH rendelet az Európai Unió vegyi anyagokra vonatkozó jogszabálya. Az EU valamennyi tagállamában, így Magyarországon is közvetlenül alkalmazandó. A jogszabály által kötelezett ipari szereplőknek, így alapvetően a vegyi anyagot gyártóknak, importálóknak és továbbfelhasználóknak, de azoknak a gyártóknak is, akiknek a végtermékeiben vegyi anyag is van, eleget kell tennie a rendelet előírásainak.

A kémiai biztonsági hatóság rendszeresen ellenőrzi a vegyi anyag gyártó és importáló cégeket a REACH rendelet betartásával kapcsolatosan. A REACH rendelet be nem tartásáért 100 000 – 20 000 000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki.

2-4-2-text

Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek évente legalább egy tonna vegyi anyagot állítanak elő az EU-ban, illetve legalább egy tonna vegyi anyagot hoznak be az EU területére (saját felhasználásra is), a szóban forgó anyagokat regisztrálniuk kell az Európai Vegyianyag Ügynökségnél (ECHA).

Amennyiben mentességet nem élveznek, a regisztráció nélküli anyagokat tilos felhasználni vagy forgalomba hozni 1 tonna/év mennyiség felett a regisztráció elvégzéséig!

Miben segíthetünk önöknek?

 • REACH audit végrehajtása
 • Telephelyi REACH tréning
 • Pre-regisztráció végrehajtása
 • Mini Regisztrációs Dosszié készítése
 • Teljes Regisztrációs Dosszié készítése
 • REACH feladatok meghatározása árucikkek esetén
 • Folyamatos jogszabály követés
 • Folyamatos REACH támogatás:
  • Felmérjük az Önök által importált/forgalmazott/kezelt, önmagában vagy készítményekben/árucikkekben előforduló vegyi anyagokat és ellenőrizzük, hogy mentesülnek-e a REACH előírásai alól.
  • Fent megállapított tevékenységnek megfelelően felkészítjük Önöket (például párbeszéd folytatása szállítóikkal, felhasználásra és a felhasználási feltételekre vonatkozó információk összeállítása) a jogszabályból eredő feladatokra.
  • Meghatározzuk és megtervezzük leendő feladataikat.
 • Engedélyköteles anyagok (SVHC) monitorozása, támogatás az engedélyezési folyamatban

Mit is jelent a REACH?

A REACH-rendelet egy európai uniós rendelet (1907/2006/EK), amelynek célja, hogy az uniós vegyipar versenyképességének javítása mellett fokozza az emberi egészség, valamint a környezet védelmét a vegyi anyagok által okozott kockázatokkal szemben.

A rendelet neve egy betűszó, mely a „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” angol kifejezés kezdőbetűiből tevődik össze, és tartalmi szempontból előírásokat rögzít a vegyi anyagok regisztrálásával, értékelésével, engedélyezésével és korlátozásával kapcsolatban.

Bővebben

Kiket érint?

A vegyi anyag gyártóktól kezdve az importőrökön és végfelhasználókon át a vegyi anyagokkal bármilyen módon tevékenységet folytató összes vállalkozást érintheti.

A REACH szerint Önöknek kötelezettségeik vannak, ha:

 • vegyi anyagokat vagy ezekből készült keverékeket (készítményeket) gyártanak vagy importálnak;
 • olyan árucikket (például építőanyagot, elektronikus alkatrészt, játékot vagy járművet) gyártanak vagy importálnak, amely a „különös aggodalomra okot adó anyagok” listáján szereplő vegyi anyagot tartalmaz;
 • végfelhasználás céljára dolgoznak fel vegyi anyagokat vagy állítanak elő keverékeket, vagy ezeket az előállított árucikkeket üzemszerűen használják. Ezekben az esetekben Önök „továbbfelhasználók”.

Gyártó/importőr: Legalább 1 tonnányit gyárt vagy importál az önmagában vagy keverékben lévő vegyi anyagból.

Árucikk gyártója/importőre vagy beszállítója: árut gyárt/importál vagy hoz forgalomba.

Forgalmazó (kiskereskedő is): önmagában vagy keverékben meglévő vegyi anyagot raktároz és forgalmaz.

Továbbfelhasználó: ipari vagy foglalkozásszerű tevékenységei során dolgoz fel vegyi anyagokat, állít elő keverékeket vagy üzemszerűen használja a vegyi anyagokat; a lakossági felhasználó nem számít továbbfelhasználónak.

Forgalomba hozatal: harmadik fél számára fizetés ellenében vagy ingyenesen történő szállítás vagy rendelkezésre bocsátás vagy saját ipari célú felhasználásra történő importálás.

Bővebben

Mire vonatkozik?

A REACH rendelet elvileg minden vegyi anyagra alkalmazandó: nem csupán az ipari folyamatokban felhasználtakra, hanem a mindennapi életünk során, például a tisztítószerekben, a festékekben, valamint az árucikkekben, mint pl. ruhákban, bútorokban és elektromos berendezésekben felhasznált anyagokra is.

Vonatkozik azokra az árucikkekre (pl. építőanyagokra, elektronikus alkatrészekre, játékokra, járművekre stb.) is, amelyek a „különös aggodalomra okot adó anyagok” listáján szereplő vegyi anyagot tartalmaznak.

A jogszabály bizonyos részei alól sok anyag mentesül, például más Uniós jogszabály vonatkozik a gyógyszer késztermékekre, kozmetikai késztermékekre és az élelmiszerekben felhasznált aromaanyagokra, élelmiszer adalékokra. A természetes anyagokat szintén nem kell a REACH szerint regisztrálni, amennyiben nem veszélyesek és kémiailag nem módosították őket.

Bővebben

Mit kell tenniük?

Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek évente legalább 1 tonna vegyi anyagot állítanak elő az EU-ban, illetve legalább 1 tonna vegyi anyagot hoznk be az EU területére (saját felhasználásra is), a szóban forgó anyagokat regisztrálniuk kell az Európai Vegyianyag Ügynökségnél (ECHA).

Amennyiben mentességet nem élveznek, a regisztráció nélküli anyagokat tilos felhasználni vagy forgalomba hozni 1 tonna/év mennyiség felett a regisztráció elvégzéséig!

Ha cégük használ vegyi anyagokat, akkor

 • készítsenek leltárt az önök által importált/forgalmazott/ kezelt, önmagában vagy keverékekben, esetleg árucikkekben előforduló vegyi anyagokról;
 • ellenőrizzék, hogy a leltárba vett vegyi anyagok vagy egyes felhasználási területei mentesülnek-e a REACH egy vagy több követelménye alól;
 • minden anyag esetében határozzák meg, hogy milyen szerepkörben kell cselekedniük a REACH szerint.
Bővebben

Engedélyezés

Az engedélyezési eljárás célja a különös aggodalomra okot adó anyagok (Substances of Very High Concern, azaz SVHC) felhasználásából eredő kockázatok megfelelő ellenőrzése és annak biztosítása, hogy ezeket az anyagokat fokozatosan megfelelő alternatív anyagokkal helyettesítsék az uniós belső piac megfelelő működésének biztosítása mellett.
Az alábbi veszélyes tulajdonságokkal rendelkező anyagok azonosíthatók különös aggodalomra okot adó anyagként:

 • az 1A vagy 1B kategóriájú rákkeltők,
 • mutagének vagy reprodukciót károsítók, a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) anyagok, illetve a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagok,
 • azok az eseti alapon azonosított anyagok, amelyek valószínűleg olyan súlyos hatásaik vannak, amelyek a CMR vagy a PBT/vPvB anyagokkal azonos mértékű aggodalomra adnak okot.

Fontos, hogy az engedélyezési folyamatnak nincs mennyiségi korlátja, mint a regisztrációnak, azaz az érintett anyagok felhasználásaira mennyiségtől függetlenül vonatkozik.
Az engedélyköteles anyagok jegyzékében szereplő anyag gyártói, importőrei vagy továbbfelhasználói kérhetik az engedélyezést. Alapdíja: 50 000 Euro/ anyag, határozott időre szól, és kiváltási tervet kell készíteni.

Emiatt fontos, hogy időben felismerjük SVHC-ként azonosított anyagainkat és azokat időben elkezdjük kiváltani, ha lehetséges.

Bővebben
-->