Promees

CLP tanácsadás

A CLP-rendelet, vagyis a 172/2008/EK rendeletet 2009 január 20-án lépett hatályba, és mint a vegyi anyagok osztályozására és címkézésére szolgáló módszer, az ENSZ globálisan harmonizált rendszerén (GHS- Globally Harmonized System) alapul. A CLP a Classification, Labelling és Packaging (vagyis osztályozás, címkézés és csomagolás) szavakat jelöli.
A CLP-rendelet biztosítja, hogy az Európai Unióban a munkavállalók és a fogyasztók egyértelmű tájékoztatást kapjanak a vegyi anyagok jelentette veszélyekről.

A CLP rendelet a tagállamokban jogilag kötelező érvényű.

Ez a rendelet két korábbi jogszabályt váltott fel, a veszélyes anyagokról szóló és a veszélyes készítményekről szóló irányelveket. 2015-ig átmeneti időszak volt érvényben a kritériumok teljesítésére.
Keverékek osztályozása és címkézése 2015. június 1. után kizárólag az 1272/2008/EK rendelet előírásainak megfelelően történhet, amely szükségesé teszi a biztonsági adatlapok aktualizálását is.

A rendelet célkitűzései:

 • Az anyagok és keverékek osztályozásának, címkézésének és csomagolásának harmonizálása
 • A cégek saját maguk osztályozzák saját anyagaikat és keverékeiket, valamint a cégek jelentsék be az osztályozást / osztályozás = döntés arról, hogy veszélyes / nem veszélyes az anyag vagy keverék/
 • Osztályozási és címkézési jegyzék létrehozása a bejelentések és a harmonizált osztályozások alapján

A rendelet számos új kötelezettséget ró a vegyi anyagok felhasználóira/forgalmazóira/gyártóira:

 • Új figyelmeztető (H mondatok) és óvintézkedésre vonatkozó (P mondatok) mondatokat kell feltüntetniük
 • Új veszély piktogramokat kell feltüntetniük a címkéken
 • Az új típusú címkézést be kell jelenteniük az Európai Vegyi anyag – Ügynökség felé

CLP érvényességi területei:

Az osztályozási követelmények forgalmazott anyagokra, keverékekre vonatkoznak. 1 t/év gyártott mennyiség alatt és kísérleti fázisban lévő anyagokat is be kell jelenteni. Címkézési és csomagolási követelmények veszélyes anyagokra és készítményekre vonatkoznak. Az anyagok gyártóinak és importőreinek CLP osztályozás bejelentési / regisztrálási kötelezettsége van az Európai Vegyianyag-ügynökség felé a REACH -IT-n keresztül.

Osztályozás:

A legtöbb esetben a beszállítóknak kell dönteniük egy anyag vagy keverék osztályozásáról. Ezt nevezzük önkéntes osztályozásnak. Az osztályozást felül kell vizsgálni, ha az anyagot 2010. december 1. előtt, a veszélyes anyagokról szóló irányelvnek megfelelően osztályozták, vagy ha a keveréket 2015. június 1. előtt, a veszélyes készítményekről szóló irányelvnek megfelelően osztályozták.

Harmonizált osztályozás:

Bizonyos helyzetek megkövetelik egy-egy anyag osztályozásának harmonizációját (közösségi döntést) annak érdekében, hogy az Európai Közösségben mindenhol biztosítható legyen a megfelelő kockázatkezelés. Általában a legveszélyesebb anyagok esetében szükséges, mint: rákkeltő, mutagén, reprodukciót károsító vagy légzőszervi szenzibilizáló anyagok, biocid termékek vagy növényvédő szerek. A szállítók számára kötelező érvényű ennek a harmonizált osztályozásnak és címkézésnek az alkalmazása.

Címkézés:

A szállítóknak a csomagolásban található anyagot vagy keveréket a forgalomba hozatal előtt a CLP-nek megfelelően kell címkéznie, amennyiben az anyag veszélyes besorolást kapott, vagy ha a keverék bizonyos küszöbérték fölött tartalmaz egy vagy több veszélyesként osztályozott anyagot. A CLP megszabja a címke tartalmát, nyelvezetét és a különböző címkézési elemek elrendezését.

Vállaljuk:

 • CLP jogszabályi megfelelőségi audit megtartását
 • Szakmai támogatást a jogszabály által előírt követelmények értelmezésére, megoldására
 • CLP-hez kapcsolódó szakmai tréningek megtartását
 • Jogszabályi követelmények teljesítését támogató szoftver biztosítását
 • Címketervek elkészítését
 • Csomagolási utasítás készítését
 • CLP notifikáció teljes körű végrehajtását